Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. 82-1 Pomorzowice

STAROSTA  GŁUBCZYCKI

ul. Kochanowskiego 15

48-100  Głubczyce

                                                                                                                                                                        Głubczyce 2024-05-13

Nr G.6840.2.2024

WYKAZ

Starosta Głubczycki, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 ze zm. ) podaje do  publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

 

 

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

według

 

 

Powierzchnia

w ha

 

 

Położenie

nieruchomości

 

Opis

nieruchomości

 

Cena  wywoławcza  nieruchomości

w zł

 

Wadium

w zł.

 

Forma

zbycia

nieruchomości

 

Księgi

Wieczystej

Ewidencji

gruntów

 

1

 

OP1G/00013791/2

 

arkusz  mapy  nr 2

działka nr 82/1

grunty orne

 

 

 

0,5109

 

 

 

 

Pomorzowice

 

 

Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wsi. Działka pełniła funkcje ogródków działkowych. Obecnie zaniedbana,                     z miejscowo dziko rosnącymi krzewami i drzewami, które należałoby usunąć do właściwego użytkowania rolniczego. Działka ma kształt nieregularnego wielokąta, niwelata zróżnicowana wysokościowo.  Dojazd do działki drogą gruntową.

 

 

38 000,00

 

 

3 500,00

 

sprzedaż na własność

w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

1. Przeznaczenie nieruchomości:

Dla przedmiotowego terenu nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Głubczycach nr L/374/14 z dnia 13 sierpnia 2014 r. działka nr 82/1, obręb Pomorzowice położona jest na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.                                                                                        

2. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce.

3. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( jednolity tekst Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ) sprzedaż ww nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

4. Z dniem 05 lipca 2024 roku upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1  pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.  

5. Ogłoszenie o przetargu  podane  zostanie do publicznej wiadomości  po upływie terminu  podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu, na co najmniej  30 dni  przed wyznaczonym terminem przetargu.

6. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach,  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głubczycach  i Wojewody Opolskiego na  okres 21 dni.

 

                                                                                                                                               S T A R O S T A

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 mgr  Piotr  Soczyński