Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Krzysztof Tokarz

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty
1

Głubczyce, dnia 22.04.2024 r.

                                                     (miejscowość)

Uwaga:

1.  Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2.  Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3.  Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.  Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.  Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.  W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), ..............................Krzysztof Wiktor Tokarz...........................................................,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) . 09 września 1973 w ..Baborowie  ....................................................................

…………………………………….Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach

………………………………………………………………….dyrektor szkoły

......................................................................................…………………………..............................................................,

                                                   (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ........nie dotyczy.................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 21,24 Eur.....21,60 USD........................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

– papiery wartościowe: .............. nie dotyczy......................................................................................

.............................................................................................................................................................................

........................... na kwotę: ................................................................... ……......................................................

II.

1. Dom o powierzchni: …127,88 m2, o wartości: 205 tyś PLN.. tytuł prawny: współwłasność małżeńska w 1/2

2. Mieszkanie o powierzchni: . nie dotyczy m2, o wartości: ......................... tytuł prawny: …………………………….......

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .... nie dotyczy...., powierzchnia: .............................................................

o wartości: ......................................................................................................................................................

rodzaj zabudowy: ...............................………………............................................................................................

tytuł prawny: ..................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .. nie dotyczy.

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: .....działka 576/12 ………0,721 ha.............................................................................

..........................................................................................................................................................................

o wartości: 17,000 PLN.....................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

tytuł prawny: ......... współwłasność małżeńska w 1/2.....................................................................................

............................................................................................................................................................................

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: ...... nie dotyczy...

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ....... nie dotyczy..........................................

................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..............................................................

................................................................................................................................................................................

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: ........... nie dotyczy

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ..................... nie dotyczy.............................................

................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..............................................................

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .................................................

............................................................... nie dotyczy……………..............................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..........................

.......................... nie dotyczy........................................................................................................................

– osobiście .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

– wspólnie z innymi osobami nie dotyczy...............................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .........................................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..................................... nie dotyczy........................

...........................................................................................................................................................................

– osobiście ...................................................... nie dotyczy.............................................................................

.........................................................................................................................................................................

– wspólnie z innymi osobami ........................................ nie dotyczy...............................................................

.........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............... nie dotyczy..............

............................................................................................................................................................................

 

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...... nie dotyczy..................................................................

............................................................................................................................................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....................... nie dotyczy.................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....... …………… nie dotyczy......................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .............. nie dotyczy......................................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..........................................................

2. W spółdzielniach: ............................................................. nie dotyczy ………………….........................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): ............ nie dotyczy.............................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ................ nie dotyczy.........................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................... nie dotyczy.................................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........... nie dotyczy...........................

............................................................................................................................................................................

3. W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: ........... nie dotyczy....................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..........................…….............................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...... nie dotyczy.............................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....................................... nie dotyczy................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...... nie dotyczy.................................

............................................................................................................................................................................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .....wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia 144 221,48 PLN........................

..................................................................dieta radnego 14220 PLN...................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): .................Ford Mustang 2016 ...................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): .............

Kredyt samochodowy w Banku Spółdzielczym w Baborowie wraz z żoną Joanną Tokarz – pozostało do spłaty 36175,72 PLN

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ………

................................................................................................................................................................................

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

1   ...........................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................................................

4. ... ………........................................................................................................

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

.............................................                                                                                                                              ..........................................

(miejscowość, data)                                                                                                                                                                                                                        (podpis)

____________________________

1  Niewłaściwe skreślić.

2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.