Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Iwona Kusznier

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty
1

Głubczyce, dnia 29.04.2024r.

                                                  (miejscowość)

Uwaga:

1.  Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2.  Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3.  Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.  Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.  Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.  W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

                                                        Iwona Jadwiga Kusznier , z d. Przybylska

Ja, niżej podpisany(a), ........................................................................................................................................,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

                               07.04.1966r.                                         Głubczycach

urodzony(a) ................................... w ...................................................................................................................

 

                               Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głubczycach - dyrektor

................................................................................................................................................................................

                                                                       (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:                                                                              

–środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .............................................nie dotyczy............................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

                                                                                                    

–środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ................. 250 EUR ............................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

–papiery wartościowe: ........... nie dotyczy.....................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

                                                                               

........................... na kwotę: ............. nie dotyczy............................... ……......................................................

II.

1. Dom o powierzchni: 120m2, o wartości: 300 tyś. zł tytuł prawny: współwłasność małżeńska

2. Mieszkanie o powierzchni: ....... nie dotyczy...... m2, o wartości: nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ….nie dotyczy,…….. powierzchnia: nie dotyczy

 

    o wartości: nie dotyczy

    rodzaj zabudowy:  nie dotyczy

    tytuł prawny:   nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: działka o powierzchni 546m2

o wartości:   40 tyś. zł

     tytuł prawny:    współwłasność małżeńska

 

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: ...... nie dotyczy..........

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ........... nie dotyczy...................................

................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............... nie dotyczy.........................

................................................................................................................................................................................

IV.                                                                                                                                            

Posiadam akcje w spółkach handlowych– należy podać liczbę i emitenta akcji: ...... nie dotyczy..................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ..................... nie dotyczy.....................................

................................................................................................................................................................................

                                                                                                                               

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....... nie dotyczy.................................

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:  nie dotyczy

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):   nie dotyczy

............................................................................................................................................................................

–osobiście .................... nie dotyczy........................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

–wspólnie z innymi osobami .......... nie dotyczy..................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychódi dochód w wysokości:  nie dotyczy

 

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):    nie dotyczy

...........................................................................................................................................................................

–osobiście ............ nie dotyczy............................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

–wspólnie z innymi osobami ............ nie dotyczy....................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:    nie dotyczy

............................................................................................................................................................................

VII.                                                                                

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .......………… nie dotyczy............................................

............................................................................................................................................................................

–jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....... nie dotyczy.............................................................................

..........................................................................................................................................................................

–jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .......…… nie dotyczy........................................................

..........................................................................................................................................................................

–jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............ nie dotyczy.................................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:   nie dotyczy

2. W spółdzielniach:......... nie dotyczy.............................................................................................................

............................................................................................................................................................................

–jestem członkiem zarządu (od kiedy): ................. nie dotyczy...............................................................

..........................................................................................................................................................................

–jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ............... nie dotyczy..................................................

..........................................................................................................................................................................

–jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....... nie dotyczy.......................................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

............................................................................................................................................................................

3. W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: .......... nie dotyczy................................................

–jestem członkiem zarządu (od kiedy): ........... nie dotyczy.......................................................................

..........................................................................................................................................................................

    –jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........ nie dotyczy............................................................

..........................................................................................................................................................................

–jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......... nie dotyczy...................................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

............................................................................................................................................................................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

- umowa o pracę: 112 169,80 zł

- umowa zlecenie: 9 000,00 zł

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):  samochód osobowy MAZDA 6 rok produkcji 2014

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: 

................................................................................................................................................................................

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

1.

2.nie dotyczy

3.nie dotyczy

4

 

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

           Głubczyce, 29.04.2024r.

.............................................                                                                                                                              ..........................................

(miejscowość, data)                                                                                                                                                                                                                        (podpis)

 

___________________________

1  Niewłaściwe skreślić.

2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.