Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II/8/2024 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21-05-2024 w sprawie zmian w budżecie powiatu głubczyckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, 212, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, poz. 1429) Rada Powiatu w Głubczycach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.000,- zł

Dział Rozdział Treść Kwota w zł
750   Administracja publiczna 30.000,-
  75020 Starostwa powiatowe 30.000,-
    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000,-

§ 2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,- zł

Dział Rozdział Treść Kwota w zł
600   Transport i łączność 30.000,-
  60014 Drogi publiczne powiatowe 30.000,-
    inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000,-

 

 

§ 3. Po wprowadzonych zmianach załącznik pn.: "Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2024 rok", otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Głubczycach.
§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głubczycach.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Radosław Gorzko

 

 

PDF   Uchwała Nr II82024 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21-05-2024 w sprawie zmian w?budżecie powiatu głubczyckiego na 2024?rok.pdf (606,31KB)

DOCXZałącznik nr 1 II82024.docx (11,63KB)