Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II/7/2024 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21-05-2024 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Zrównoważona mobilność mieszkańców Subregionu Południowego”

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 r. poz. 1079) Rada Powiatu w Głubczycach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Głubczyckiego do partnerstwa i wspólnej realizacji przygotowanego przez 4 Partnerów (Gminę Baborów, Gminę Biała, Gminę Kietrz oraz Powiat Głubczycki) projektu pn. „Zrównoważona mobilność mieszkańców Subregionu Południowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej Projektem. 2. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 Działanie 4.2 Mobilność mieszkańców.
3. Projekt ma na celu wspólne przeprowadzenie działań inwestycyjnych podnoszących poziom zrównoważonej i odpornej na zmiany klimatu mobilności mieszkańców na terenie województwa opolskiego.

§ 2. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy określone zostaną w umowie partnerskiej.
§ 3. Wyraża się zgodę na pełnienie przez Gminę Biała funkcji Partnera Wiodącego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Głubczycach.
§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głubczycach.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Radosław Gorzko

 

PDF   Uchwała Nr II72024 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21-05-2024 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w?celu realizacji wspólnego projektu pn. „Zrównoważona mobilność mieszkańców Subregionu Południowego”.pdf (210,24KB)